LaIPA ABC: Mantisko tiesību kolektīvais pārvaldījums praksē

Raksta attēls - LaIPA ABC: Mantisko tiesību kolektīvais pārvaldījums praksē Foto: www.pixabay.com

30.05.2016 / Parmuziku.lv

Ikdienā bieži saskaramies ar jautājumiem par atlīdzību izmaksas procesu nodrošināšanu praksē un fonogrammu reģistrēšanas kārtību. Esam apkopojuši svarīgu informāciju par pārstāvēto tiesību īpašnieku mantiskajām tiesībām, fonogrammu reģistrēšanas kārtību, izmaksājamās atlīdzības apmēra aprēķināšanu un nodokļu sistēmu, lai sniegtu priekšstatu par tiesību īpašniekiem svarīgu procesu nodrošināšanu.

Atlīdzību sadale – izmaksas veic jūlijā un decembrī

Atlīdzību sadale tiek nodrošināta divas reizes kalendārajā gadā – jūlijā un decembrī, par iepriekšējā darbības gadā iekasēto atlīdzību, kā arī par ārvalstīs atskaņotajiem mūzikas ierakstiem.

Biedrība LaIPA sadarbībā ar kolektīvā pārvaldījuma organizācijām ārvalstīs, nodrošina pašmāju tiesību īpašniekiem atlīdzību saņemšu par Latvijas mūziķu skaņdarbu atskaņošanu citu valstu teritorijās.

Arī šobrīd norit aktīvs darbs pie fonogrammu datu sasaistes, jo tiek apstrādātas fonogrammu lietotāju – raidorganizāciju, publiskā izpildījuma vietu, pasākumu rīkotāju u.c., fonogrammu lietotāju iesniegtās atskaites, lai šī gada jūlijā veiktu 2015. gadā iekasēto atlīdzību izmaksas.

Aicinām Jūs savlaicīgi reģistrēt informāciju par fonogrammām! Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar biedrības LaIPA datu reģistrācijas un atlīdzības sadales nodaļas speciālistiem.

 Kontakti

Fonogrammu reģistrācijas anketa

Fonogrammas producents – tiesību apjoms

Par Fonogrammas producentu ir atzīstamas gan fiziskas, gan juridiskas personas, t.i, komercsabiedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības, sabiedriskās organizācijas, korporācijas u.c., kuras uzņemas iniciatīvu un ir atbildīgas par izpildījuma skaņu, citu skaņu vai skaņu atveidojuma pirmās fiksācijas veikšanu.

Praksē esam saskārušies ar dažādiem gadījumiem, tajā skaitā fonogrammu producentu interešu konfliktiem, tāpēc esam apkopojuši būtiskāko informāciju, kas jāņem vērā, slēdzot pārstāvniecības līgumus un reģistrējot fonogrammas.

Iesakām! Lai izvairītos no iespējamiem strīdiem par personas tiesībām tikt atzītam par fonogrammas producentu, LaIPA aicina tiesību īpašniekus, producējot fonogrammas, savā starpā rakstiski vienoties un vienošanos oriģināla kopiju iesniegt kopā ar fonogrammu reģistrācijas anketu.

Fonogrammas producentam tiesības var piederēt pilnā apmērā, t.i, 100% apmērā vai tiesības starp līdz producentiem, kuri ieguldījuši resursus fiksācijas veikšanai, var piederēt līdzvērtīgā apmērā vai individuāli noteiktā ierobežotā apmērā, t.i., 70%, 50%, 30% utml., ja par to panākta savstarpēja vienošanās.

Piemēram, ja kolektīva sastāvā ir četri tiesību īpašnieki, kuri kopā organizējuši un apmaksājuši ieraksta tapšanu, tad šajā gadījumā katra persona ir atzīstama par fonogrammas producentu, mantisko tiesību procentuālo apmēru nosakot pēc savstarpējās vienošanās.

Lasīt vairāk

ISRC kods

ISRC ir starptautiska kodu sistēma, ko izstrādājusi ISO un IFPI starptautiskā mūzikas industrijas federācija. ISRC kodu sistēmas mērķis ir ne tikai nodrošināt fonogrammu starptautisku identificēšanu un atvieglot datu apmaiņu, bet arī uzlabot atlīdzību sadales procesu.

Veidojot mūzikas ierakstu, ir virkne dažādu darbu, kurus mūziķiem – grupām, ierakstu producentiem un grupas menedžmentam – ir jāpaveic. Protams, viens no svarīgākajiem ir paša ieraksta fiksēšana – demo ieraksts, kam seko audioieraksta pēcapstrāde (ierakstā fiksēto skaņu apstrāde, novēršot trokšņus, pastiprinot kāda instrumenta skaļumu, vai otrādi, un citi skaņas apstrādes darbi) jeb māsterēšana. Šī procesa laikā ierakstā tiek “iestrādāts” arī ISRC kods (International Standart Recording Code), kas nepieciešams, lai ierakstam piešķirtu “personas kodu”, kas atvieglo datu apmaiņu, kā arī padara vieglāku cīņu pret pirātismu.

Attiecībā uz kolektīvo tiesību administrēšanu ISRC kodu ieviešana padara daudz vienkāršāku raidorganizāciju pārskatu iesniegšanu par atskaņotajām fonogrammām, atlīdzības sadales procesu un arī informācijas apmaiņu starptautiskā līmenī. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai visām fonogrammām un mūzikas videoierakstiem šie kodi tiktu piešķirti.

ISRC kodu var iegūt ātri, ērti un bezmaksas, kad fonogramma tiek reģistrēta biedrībā LaIPA. 

Lasīt vairāk

Izpildītājiem un producentiem pienākošās atlīdzības aprēķināšana

Ceļš no atlīdzības iekasēšanas līdz atlīdzību izmaksām ir rūpīgs un darbietilpīgs process, kas katru gadu tiek veltīts, lai tiesību īpašnieki saņemtu sev pienākošos atlīdzību. Izmaksājamās atlīdzības apmēru ietekmē vairāki kritēriji, īpaši fonogrammu lietotāju, t.i., radio, televīziju un citu mediju segmentā darbojošos uzņēmēju iesniegtās atskaites par izmantotajām fonogrammām, kā arī pasākumu rīkotāju, publiskā izpildījuma vietu un citu tautsaimniecības nozaru fonogrammu lietotāju mūzikas klausīšanās paradumi.

Atlīdzības apmēru tieši ietekmē arī fonogrammu lietotāju – publiskā izpildījuma vietu, pasākumu rīkotāju, radio, televīziju un citu tautsaimniecības nozaru fonogrammu lietotāju maksājamās atlīdzības apmērs. Atlīdzība, kas tiek iekasēta no publiskā izpildījuma vietām un pasākumiem, ir pastāvīga un garantēta ieņēmumu summa, bet attiecībā uz radio, televīzijām un kabeļoperatoriem, iekasētās atlīdzības apmēru katru gadu ietekmē gan mūzikas ierakstu procentuālais izmantojums, gan raidorganizāciju un kabeļoperatoru ieņēmumi. Piemēram, radio un televīzijām atlīdzība tiek noteikta 2,67 (%) apmērā no attiecīgā gada ieņēmumiem, kas gūti veicot raidorganizācijas pamatdarbību – programmu veidošanu un izplatīšanu, par 100 (%) mūzikas izmantojumu programmā

Saņemot atskaites par izmantotajām fonogrammām uzņēmējdarbībā, katru gadu šie dati tiek sasaistīti ar tiesību īpašnieku reģistrētajām fonogrammām jeb iesniegtajiem datiem.

Atlīdzība, kas iekasēta no fonogrammu izmantotājiem, tiek sadalīta vienlīdzīgās daļās starp abām biedrības LaIPA pārstāvēto tiesību īpašnieku grupām – 50 (%) izpildītājiem un 50 (%) fonogrammu producentiem.

No iekasētās atlīdzības tiek atskaitīti faktiskie administrēšanas izdevumi, ko LaIPA biedri ir noteikuši, lai kolektīvā pārvaldījuma organizācija praksē realizētu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu un pārstāvētu tiesību īpašnieku intereses.

Vidējie biedrības LaIPA faktiskie administratīvie izdevumi pēdējos trīs darbības gados ir saglabājušies 18 (%) apmērā, kas ir pozitīvs rādītājs. Ar tiesību īpašniekiem noslēgtajos pārstāvniecības līgumos ir atrunāts, ka no iekasētās atlīdzības tiks atskaitīti faktiskie administratīvie izdevumi, kuru apmērs nedrīkst pārsniegt 25 (%) no biedrības LaIPA iekasētās atlīdzības, ja vien biedru Kopsapulce nav lēmusi citādāk.

Izpildītājiem aprēķināmās atlīdzības punktu sistēma:

Izmaksājamās atlīdzības apmēru izpildītājiem nosaka saskaņā ar punktu sistēmu, kas balstīta uz izpildītāja lomu fonogrammā, šie dati tiek norādīti brīdī, kad tiek iesniegtas jeb reģistrētas fonogrammas. Atlīdzību saņem visi fonogrammas tapšanā iesaistītie izpildītāji.

Atlīdzība izpildītājiem fonogrammas ietvaros iedalās sekojoši:

  • Grupas dalībnieks, solists, diriģents – 6. punkti;
  • Pieaicinātie studiju, koru, orķestru izpildītāji, kā arī papildloma – 1. punkts.

Piemērs! Vienā fonogrammā var būt viena pamatloma ar 6. punktiem, kā arī divas papildlomas katra 1. punkta vērtībā – ģitāra un papildvokāls.

Producentiem aprēķināmā atlīdzība: Procentuālais mantisko tiesību sadalījums

Izmaksājamās atlīdzības apmēru fonogrammas producentiem nosaka pēc procentuālā mantisko tiesību sadalījuma, kas tiek noteikts individuāli, līdzproducentiem savstarpēji vienojoties.

Svarīgi! Ja izpildītāja vai fonogrammas producenta atlīdzības apmērs pašreizējajā gadā nepārsniedz 7.11 EUR, tad pienākošās atlīdzība pašreizējā atlīdzību sadales gadā netiek pārskaitīta un tiek uzkrāta līdz nākamajai izmaksu kārtai, lai administratīvie izdevumi nepārsniegtu izmaksājamās atlīdzības apmēru.

No atlīdzības iekasēšanas līdz izmaksām:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

LaIPA, izmaksājot atlīdzību un aprēķinot no izmaksājamās atlīdzības summas ieturamo iedzīvotāju ienākuma nodokli, ņem vērā autora izdevumus, kas netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 57. punktā ir noteikts autora izdevumu normu apmērs:

*Netiek aplikti ar (IIN) nodokli.

No aprēķinātās atlīdzības, atskaitot autora izdevumus, atlikušajai atlīdzības summai piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23 (%). Biedrība LaIPA iedzīvotāju ienākumu nodokli ietur atlīdzības izmaksas brīdī un pilnā apmērā ieskaita budžetā.

 

Sociālais nodoklis

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - to iemaksu budžetā veic pats atlīdzības saņēmējs.

Fiziskā persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura saņem autortiesību un blakustiesību atlīdzību, izņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju, piemērojot likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, ir pašnodarbināta persona.

  • No autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) ienākuma neveikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
  • No autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) ienākuma veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas atbilstoši pašnodarbinātai personai noteiktajai likmei un kārtībai.

Ja autoratlīdzības saņēmējs, kas nav darba ņēmējs, un autoratlīdzības saņēmējs, kas ir arī darba ņēmējs, bet ir izvēlējies maksāt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā pašnodarbināta persona, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumus budžetā veic reizi ceturksnī – līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme pašnodarbinātai personai šobrīd spēkā esoša ir 30,58 (%) no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta.

Kā kļūt par biedru?

Biedrība LaIPA pārstāv visus pašmāju un ārvalstu izpildītājus un fonogrammu producentus. Ar Latvijas tiesību īpašniekiem tiek slēgti pārstāvniecības līgumi, lai izmaksātu izpildītājiem un fonogrammu producentiem pienākošos atlīdzību.

Slēdzot pārstāvniecības līgumu, gan izpildītājiem, gan fonogrammu producentiem tiek piedāvāta iespēja iegūt biedra statusu, aizpildot biedra iesniegumu un samaksājot vienreizēju biedra naudas maksājumu. Fiziskām personām maksājums ir 4.23 EUR, bet juridiskām personām 15.65 EUR.

Biedra statusu ieguvušie tiesību īpašnieki piedalās ikgadējā biedru Kopsapulcē, kas ir augstākā lēmējinstitūcijā. Biedri pieņem svarīgus lēmumus, aktīvi piedalās biedrības LaIPA rīkotajos pasākumos, kā arī tiek aicināti sniegt priekšlikumus un ierosinājumus!

Biedra iesniegums

ParMuziku.lv

ParMuziku.lv ir online mūzikas žurnāls, kurā iespējams izlasīt svarīgāko par mūziku Latvijā un pasaulē. Šeit vari atrast ne tikai aktuālās ziņas, ekspertu viedokļus, albumu, DVD un koncertu apskatus, bet arī informāciju par mūzikas biznesa ikdienā neredzamo pusi – autoru un izpildītāju blakustiesībām, ierakstu izpildījumu publiskajā telpā, kā arī mūzikas industriju kopumā.

Par LaIPA

Biedrība „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kur apvienojušies pašmāju un ārvalstu izpildītāji un fonogrammu producenti, lai iestātos par savām tiesībām un saņemtu taisnīgu atlīdzību par savu fonogrammu izmantošanu Latvijā un ārvalstīs. Vairāk

Sazinies ar mums!