2014. gada ieņēmumi un tirgus apguve

Raksta attēls - 2014. gada ieņēmumi un tirgus apguve Foto: LaIPA un PPL mediju brīfings

18.05.2015

Sarunās ar uzņēmējiem daudz tika uzsvērts par mūzikas labvēlīgo ietekmi uz uzņēmējdarbību, visās tautsaimniecības nozarēs. Ir pamats uzskatīt, ka uzņēmēji patiesi novērtē mūzikas labākās īpašības, jo to pierāda arī LaIPA statistikas dati, tie liecina par izaugsmi visos izmantojuma veidos. Kāda bija mūzikas vērtība skaitļos 2014. gadā?

LaIPA kopējās iekasētās atlīdzības apjoms katru gadu pieaug, ja salīdzina ar 2013. gada statistikas datiem, tad 2014. gadā izaugsme ir neliela, bet tomēr ar augšupejošu tendenci, sasniedzot 0.7% pieaugumu.

Diagrammā parādīti LaIPA kopējie ieņēmumi (EUR) no 2003. gada līdz 2014. gadam. Kopējie ieņēmumi veidojas no visiem LaIPA administrētajiem tiesību veidiem.

Publiskais izpildījums ir viens no lielākajiem izpildītāju un producentu ienākumu avotiem, kas gūti no blakustiesībām

2014. gadā salīdzinājumā ar 2013. gadu ieņēmumi no publiskā izpildījuma ir palielinājušies par 4,5%. No 2010. gada līdz 2014. gada nogalei apzinātas 45 543 publiskā izpildījuma vietas, kas ir aptuveni 69 % no visām potenciālajām publiskā izpildījuma vietām Latvijā. Dati apkopoti sadarbībā ar SIA Firmas.lv sniegtajiem datiem, kas reģistrēti ZL datu bāzē. Jāatzīmē, ka Latvijā uz šo brīdi saimniecisko darbību veic aptuveni 65 535 uzņēmumi ar publiskā izpildījuma vietām.

2014. gads publiskajā izpildījumā ir bijis aktīvs, kopumā apzinātas 5234 jaunas vietas (veikali, kafejnīcas, viesnīcas, sporta klubi u.c.), no tām noslēgti jauni līgumi ar 1193 publiskā izpildījuma vietām. Publiskā izpildījuma vietu skaits, kurām izsniegtas atļaujas, salīdzinot ar 2013. gada datiem, ir palielinājies par 11%, nodrošinot arī iekasētās atlīdzības apjoma stabilu pieaugumu.

Diagrammā parādīti LaIPA ieņēmumi (EUR), kas gūti no publiskā izpildījuma. Dati apkopoti no 2005. gada līdz 2014. gadam.

Kurās uzņēmējdarbības nozarēs mūzikas ierakstus atskaņo visvairāk?

Gadiem nemainīgi publiskā izpildījuma lielākās uzņēmējdarbības nozares, kurās visbiežāk tiek atskaņoti mūzikas ieraksti, ir izklaides, atpūtas, ēdināšanas pakalpojumi un bāru darbība. Kā otra lielākā uzņēmējdarbības nozare ir tirdzniecība un skaistumkopšana. Tas ir likumsakarīgi, jo šo jomu uzņēmēji savu ikdienu nespēj iedomāties klusumā. Atbilstoša fona mūzika publiskā izpildījuma vietā veicina gan klientu labsajūtu, gan ieņēmumu pieaugumu, jo mūzika ir veids kā rosināt klientus atgriezties.

Diagrammā parādītas proporcionāli lielākās nozares pēc LaIPA izsniegto atļauju skaita, dati apkopoti no 2005. gada līdz 2014. gadam:

2014. gadā īpašs uzsvars publiskā izpildījuma tirgus administrēšanā tika likts arī uz naktsmītņu darbības nozares apgūšanu, daļa šajā jomā strādājošo uzņēmēju vēl aizvien nav izņēmuši atļaujas mūzikas ierakstu izmantošanai naktsmītņu viesu numuros. 2014. gadā noslēgtais sadarbības līgums ar „Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija” (LVRA) ir uzlabojis sadarbību ar šīs nozares uzņēmējiem, jo asociācijas biedriem tiek piemērota 10% atlaide. Kopumā asociācija pārstāv 139 viesnīcas visā Latvijā, līdz 2015. gada nogalei plānots noslēgt līgumus ar visiem asociācijas biedriem.

2014. gada nogalē tika noslēgts arī sadarbības līgums ar „Latvijas tirgotāju savienība” (LaTS). Ieguvums no sadarbības ar asociāciju ir gan kopējs rēķins visiem tās biedriem, gan iekasētās atlīdzības pieaugums, jo 2014. gada nogalē tika izsniegtas atļaujas 100 jaunām struktūrvienībām. Kopumā asociācija pārstāv aptuveni 700 tirdzniecības un ēdināšanas vietas visā Latvijā.

Publisku pasākumu rīkotāji aktīvāk piesaka atļaujas

Pasākumu segmentā 2014. gadā salīdzinājumā ar 2013. gadu izsniegto atļauju skaits ir pieaudzis par 8%. Visvairāk atļaujas mūzikas ierakstu atskaņošanai pieteikuši izklaides un kultūras pasākumu rīkotāji. Izsniegto atļauju skaits katru gadu pieaug.

Diagrammā parādīts publisku pasākumu rīkotājiem izsniegto atļauju skaits pēdējos trīs LaIPA darbības gados:

Palielinājušies ieņēmumi no Nesēja atlīdzības

2014. gadā gūtie ieņēmumi no Nesējas atlīdzības strauji pieauguši, galvenokārt to nodrošinājuši maksājumi par personālajiem datoriem.

Līdz ar 2012. gada Satversmes tiesas spriedumu tika aktualizēts jautājums par fizisko datu nesēju saraksta papildināšanu. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 321 3. un 4.punkts nosaka, ka atlīdzība maksājama par:

  • CD – 6% apmērā no pirmās pārdošanas cenas Latvijā;
  • DVD – 6% apmērā no pirmās pārdošanas cenas Latvijā;
  • USB zibatmiņu – 4% apmērā no pirmās pārdošanas cenas Latvijā;
  • Personālajiem datoriem – EUR 2.85 apmērā par vienu vienību (bez PVN). 

Pateicoties aktualizētajam fizisko datu nesēju sarakstam, 2014. gadā LaIPA ieņēmumi no nesēju atlīdzības salīdzinājumā ar 2013. gadu ir pieauguši par 20%.

Diagrammā parādīti Nesēju atlīdzības ieņēmumi (EUR) no 2003. gada līdz 2014. gadam:

Radio un televīzijas maksājumus veikušas rūpīgāk

2014. gadā tika uzsākta pastiprināta raidorganizāciju veikto maksājumu uzraudzība, lai novērstu gadījumus, kad faktiskais fonogrammu izmantojums ir bijis lielāks nekā raidorganizāciju uzrādītais un iesniegtais apjoms. Tādējādi tika samazināts to gadījumu skaits, kad maksājumi veikti pēc līgumā noteiktā minimālā tarifa. Kopējais 2014. gadā iekasētās atlīdzības apjoms par fonogrammu izmantošanu, tās raidot radio un televīzijā, salīdzinājumā ar 2013. gadu ir palielinājies par 3%.

Diagrammā parādīti ieņēmumi (EUR) no radio periodā no 2003. gada līdz 2014. gadam:

 

Diagrammā parādīti ieņēmumi (EUR) no televīzijām periodā no 2004. gada līdz 2014. gadam:

 

Pieņemti jauni tarifi

2014. gadā izstrādāts un apstiprināts maksājamās atlīdzības tarifs īstermiņa TV programmām, par fonogrammu izmantošanu, tās raidot. Izstrādāts un apstiprināts arī maksājamās atlīdzības tarifs par komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu komerciālās un/vai nekomerciālās interneta vietnēs (on demand reply) raidorganizāciju arhīvos. Pagājušajā gadā uzsākts aktīvs administrēšanas process un noslēgti vairāki sadarbības līgumi par fonogrammu izmantošanu raidorganizāciju arhīvos.

Ar Lattelecom panākts izlīgums

2014. gadā ar kabeļoperatoru SIA Lattelecom tika noslēgts izlīgums par iepriekšējo periodu un panākta vienošanās par 73 000 EUR lielu maksājamās atlīdzības apmēru par labu izpildītājiem un producentiem.

Pagājušajā gadā tika uzsāktas tiesvedības arī ar citiem kabeļoperatoriem, jo vienošanās par sadarbības līguma noslēgšanu ar "Latvijas Elektronisko komunikāciju Asociācija” (LEKA), kā nozari pārstāvošu asociāciju, netika panākta.

Kopumā 2014. gadā LaIPA atlīdzību par komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu retranslēšanu pa kabeļiem maksāja 9 kabeļoperatori, tādejādi aptverot 80% no kopējiem retranslēšanas pakalpojuma sniedzējiem.

2014. gadā realizēto aktivitāšu kopsavilkums

Pagājušais gads ir bijis aktīvs ne tikai blakustiesības aizsardzībā un iekasētās atlīdzības pieauguma nodrošināšanā, bet arī komunikācijas jomā šis gads ir bijis pietiekami radošs un aktīvs, jo turpinot iesākto savstarpējas sapratnes veicināšanu starp uzņēmējiem un tiesību īpašniekiem, īstenoti vairāki projekti, kas novērtēti atzinīgi.

Galvenokārt, 2014. gadā tika īstenoti komunikācijas aktivitāšu un servisu pilnveidošanas projekti, kas paredzēti gan izpildītājiem un producentiem, gan arī uzņēmējiem.

Viens no nozīmīgākajiem lēmumiem, kura īstenošana realizēta praksē, bija pārejas nodrošināšana no taustāmā papīra formātā izsniegtajām mūzikas atskaņošanas atļaujām uz elektroniskajām. Šāds lēmums tika pieņemts ņemot vērā gan pašu uzņēmēju ierosinājumus, gan to apstākli, ka šāda atļauju izsniegšanas kārtība ilgtermiņā samazina administrēšanas izdevumus. Turklāt tas ir ērti, jo uzņēmējiem atvieglo piekļuvi atļaujai.

Ieviesta arī pasākumu pieteikumu tiešsaistes forma LaIPA mājaslapā, kas paredzēta pasākumu rīkotājiem, lai atvieglotu atļaujas saņemšanas procesu un ietaupītu abu pušu resursus. Tam ir vairāki ieguvumi – dokumentu aprite tiek nodrošināta elektroniski, samazinās speciālista noslogojums līgumu sagatavošanai, savukārt pasākuma rīkotājs ietaupa savu laiku atļaujas noformēšanai. Tāpat pasākumu rīkotājiem izveidota atskaites forma par pasākuma laikā atskaņotajām fonogrammām, lai atvieglotu iesniegšanas procesu un samazinātu iespējamību datus saņemt papīra formātā.

Īstenotās aktivitātes

2014. gadā tika realizētas arī vairākas sabiedrisko attiecību aktivitātes, lai veicinātu sabiedrības informētību un veicinātu komunikāciju ar LaIPA sadarbības partneriem.

LaIPA un Lielbritānijas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas (PPL) sadarbībai tika veltīta preses konference, mediju pārstāvji tika iepazīstināti ar atlīdzību sadales procesiem un ieguvumiem, ko sniedz darbība Lielbritānijas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas datu sadales sistēmas platformā.

Pagājušajā gadā sadarbībā ar biedrību “Latvijas mūzikas attīstības biedrība/ Latvijas mūzikas eksports” un “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (LIAA), LaIPA piedalījās festivālā “Posituvus”. Festivāla apmeklētājiem bija iespēja apmeklēt LaIPA telti, lai piedalītos muzikālās aktivitātēs, laimētu balvas un nofotografētos ar iemīļotajiem pašmāju mūziķiem un grupām.

(Foto: LaIPA dalība festivālā “Positivus”)

Par tradīciju kļuvis arī LaIPA klientiem un sadarbības partneriem rīkotais pasākumus. Pagājušajā gadā tas norisinājās restorānā “Dārzs”. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja apskatīt “Zelta Mikrofons” izstādi un baudīt muzikālu vakaru.

(Foto: LaIPA klientu pasākums) 

ParMuziku.lv

ParMuziku.lv ir online mūzikas žurnāls, kurā iespējams izlasīt svarīgāko par mūziku Latvijā un pasaulē. Šeit vari atrast ne tikai aktuālās ziņas, ekspertu viedokļus, albumu, DVD un koncertu apskatus, bet arī informāciju par mūzikas biznesa ikdienā neredzamo pusi – autoru un izpildītāju blakustiesībām, ierakstu izpildījumu publiskajā telpā, kā arī mūzikas industriju kopumā.

Par LaIPA

Biedrība „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kur apvienojušies pašmāju un ārvalstu izpildītāji un fonogrammu producenti, lai iestātos par savām tiesībām un saņemtu taisnīgu atlīdzību par savu fonogrammu izmantošanu Latvijā un ārvalstīs. Vairāk

Sazinies ar mums!